donderdag 2 mei 2013

Waarom het vasten niet toegestaan is voor menstruerende vrouwen


Waarom het vasten niet toegestaan is voor menstruerende vrouwen


Bron: islamqa.com
Vertaald door AlMutaqqun.tk
Ten eerste:
De gelovige moet zich overgeven aan de bepaling van Allah en het accepteren ook al weet hij
niet wat de reden erachter is. Het zou voldoende voor hem moeten zijn dat Allah en Zijn
Boodschapper het hebben opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn
Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En
wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke
dwaling. [al-Ahzaab 33:36]
Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over
hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn
het die zullen slagen. [al-Noor 24:51]
Ten tweede:
De gelovige zou met zekerheid moeten geloven dat Allah Wijs is en dat Hij slechts iets
voorschrijft in overeenstemming met Zijn ultieme wijsheid en Hij niets verplicht behalve
datgene wat in het beste belang van de mensen is en Hij verbiedt niks behalve om de mensen
te beschermen van het schadelijke en kwade ervan. Ibn Kathir heeft het goed verwoord in al-
Bidaayah wa’l-Nihaayah (6/79) toen hij zei:
De wet van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) is de meest complete der wetten; het
heeft niets goeds uitgesloten dat door de wijzen als iets goeds wordt herkend, of het heeft het
opgelegd en het heeft niets kwaads uitgesloten dat door de wijzen als iets kwaads wordt
erkend of het heeft het verboden. Het heeft niets opgelegd waarvan mensen kunnen zeggen:
“Was dit maar niet opgelegd,” en er is niets verboden waarvan mensen kunnen zeggen: “Was
dit maar niet verboden.”
We kunnen de redenen begrijpen of ze zijn verborgen voor
ons en het meeste of een gedeelte ervan kan voor ons verborgen zijn.
Ten derde:
De geleerden zijn unaniem overeengekomen dat het voor een menstruerende vrouw verboden
is om te vasten en dat ze de dagen in moet halen die ze gemist heeft vanwege haar menstruatie
als het een verplicht vasten was, zoals in de Ramadan.
Ze zijn ook overeengekomen dat als ze wel vast, haar vasten niet geldig is.
De geleerden verschilden van mening over de reden waarom het vasten van een
menstruerende vrouw niet geldig is.
Sommigen van hen zeiden dat de reden niet bekend is bij ons.
Imam al-Haramayn heeft gezegd: “We weten niet waarom haar vasten niet geldig is want
reinheid is er geen hoofdvereiste voor.”
Uit al-Majmoo’, 2/386
Anderen zeiden: “De reden waarom Allah het voor menstruerende vrouwen verboden heeft
gemaakt om te vasten tijdens hun menstruatie is uit barmhartigheid tegenover hen, omdat het
bloedverlies hen verslapt en als
een vrouw zou vasten tijdens haar menstruatie, zou ze zowel door de menstruatie als door het
vasten verzwakken, waarbij het vasten een oneerlijke last zou zijn en zelfs schadelijk zou
kunnen zijn.
Shaykh al-islam [Ibn Taymiyyah] heeft in Majmoo’ al-Fataawa (25/234) gezegd:
Met betrekking tot menstruatie zeggen we:
De islam brengt gematigdheid in alle dingen en tot uitersten gaan in aanbidding is een soort
van oneerlijkheid die de Wetgever verbiedt en de islam gebiedt ons om gematigd te zijn in
aanbidding. Daarom vertelt de islam ons dat we moeten haasten om het vasten te verbreken en
dat we suhoor moeten vertragen en het verbiedt onafgebroken vasten. De Profeet (sallAllahu
alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Het beste en meest gematigde van vasten is het vasten van
Dawud (alaihi salaam). Hij vastte afwisselende dagen en hij vluchtte niet wanneer hij de
vijand ontmoette.” Gematigdheid in aanbidding is één van de grootste doelen van de
Wetgever. Daarom zegt Allah
(interpretatie van de betekenis):
“O, gij die gelooft, maakt de goede dingen die Allah voor u wettig heeft gemaakt, niet
onwettig en overtreedt niet.” [al-Maa'idah 5:67]
Het verbieden van toegestane zaken wordt beschouwd als een overtreding die in strijd is met
gematigdheid. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En vanwege het onrecht van de Joden, hebben Wij voor hen (bepaalde) goede
toegestane soorten voedsel verboden en vanwege hun veelvuldig afhouden van de Weg
van Allah.
En (vanwege) hun nemen van rente, hoewel dat hun verboden was.” [al-Nisa’ 4:160-161]
Omdat zij overtraden, werden ze gestraft doordat goede dingen verboden werden, in
tegenstelling tot de ummah die de middenweg volgt, voor wie goede dingen toegestaan zijn en
slechte dingen verboden zijn. Aangezien dit het geval is, is het voor de vastende persoon
verboden om dingen te eten en te drinken die hem versterken en hem voeden en het is
verboden voor hem om
zijn lichaam opzettelijk dingen uit te laten werpen die hem zouden kunnen verzwakken. Als
hij dit wel mocht doen, zou hij een overtreder zijn en iemand die tot uitersten gaat in
aanbidding en hij zou niet gematigd zijn.
Dingen die uit het lichaam komen bestaan uit twee soorten. Het eerste soort is datgene wat
onvermijdelijk is of dat er op een manier uitkomt die geen schade aanricht. Hier is niets mis
mee, zoals urine en ontlasting, omdat dit geen schade aanricht en dit niet vermeden kan
worden. Als dit naar buiten moet komen, is dat niet schadelijk voor de persoon, het is juist
beter voor hem. Hetzelfde geldt voor een persoon die overgeeft en er niets aan kan doen, of
een natte droom heeft, wat ook niet kan worden tegengegaan. Maar als een persoon
opzettelijk overgeeft en voedsel en drinken uitspuwt die hem voeden of als hij masturbeert
met lustgevoelens (…) en de menstruatie die het bloed laat vloeien. Een menstruerende vrouw
kan op een ander moment vasten dan het moment
waarop ze menstrueert want dan zal ze vasten op een tijdstip waarop ze in goede staat is,
wanneer ze geen bloed verliest dat kracht aan het lichaam geeft. Vasten op het moment
waarop ze bloedt, zou haar fysiek verzwakken en zou betekenen dat ze vast op een moment
waarop ze niet in goede staat is, dus wordt haar opgedragen om te vasten op andere tijden dan
de menstruatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten